لیست اینتاکدهای مرتبط با صنف لوستر و روشنایی
«سود ضریب مشارکت در اداره دارایی و مالیات »

کد یونیک

شرح فعالیت_بخش بازرگانی

سود فعالیت 1400

2220071

حباب لوستر و لامپ - عمده فروشی (تولید داخل)

2/9

2220072

حباب لوستر و لامپ - عمده فروشی (وارداتی)

5/0

2220073

حباب لوستر و لامپ - خرده فروشی (تولید داخل)

15/0

2220074

حباب لوستر و لامپ - خرده فروشی (وارداتی)

19/0

2220075

حباب لوستر و لامپ - صادرات

3/5

2220076

حباب لوستر و لامپ - واردات

19/0

2160061

انواع آیینه و شمعدان، لوستر و آباژور - عمده فروشی (تولید داخل)

3/6

2160062

انواع آیینه و شمعدان، لوستر و آباژور - عمده فروشی (وارداتی)

6/4

2160063

انواع آیینه و شمعدان، لوستر و آباژور - خرده فروشی (تولید داخل)

12/0

2160064

انواع آیینه و شمعدان، لوستر و آباژور - خرده فروشی (وارداتی)

19/2

2160065

انواع آیینه و شمعدان، لوستر و آباژور - صادرات

4/4

2160066

انواع آیینه و شمعدان، لوستر و آباژور - واردات

19/2

کد یونیک

شرح فعالیت_بخش تولید

سود فعالیت 1400

1160070

انواع آیینه و شمعدان، لوستر و آباژور

8/7

1220070

حباب لوستر و لامپ

6/7

اینتاکد ( ضریب سود فعالیت):
اینتا کد معادل پارسی (International standard industrial classification) است.

هر واحد اقتصادی در کشور در واقع شناسه ای خاص دارد که توسط سازمان امور مالیاتی مشخص شده است. سازمان مالیات برای هریک از فعالیت های اقتصادی و مشاغل یک کد مالیاتی اختصاص می دهد که اینتاکد نامیده می شود. اینتاکد به شما این امکان را می دهد که تعریف دقیقی از فعالیت های خود برای سازمان مالیات داشته باشید.
اینتاکد تمامی مشاغل را به سه دسته تقسیم می‌کند، تا صاحبان کسب و کارها آسان تر بتوانند مشاغل خود را در دسته بندی‌ها قرار دهند.
انواع اینتاکد عبارتند از:

-بخش تولید
-بخش بازرگانی
-بخش خدمات