مدارک

مدارک جهت تمدید پرونده اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوستر تهران

  • اصل پروانه کسب و کار عضویت یا کارت الکترونیکی
  • اصل و کپی شناسنامه (در صورت تعویض) تمامی صفحات
  • اصل و کپی کارت ملی (در صورت تعویض) پشت و رو
  • اصل و کپی پایان خدمت یا معافی (در صورت تعویض) پشت و رو
  • عکس جدید دو قطعه
  • تائیدیه کد پستی دقیق
  • اظهارنامه مالیاتی آخرین سال
  • مدارک شریک یا شرکا در صورت داشتن(شناسنامه-کارت ملی-عکس)
  • در صورت داشتن مباشر مدارک مورد نیاز (شناسنامه-عکس-پایان خدمت-کارت ملی)