سعید فوقی

مشاور مالیاتی

سوابق فعالیت های اجرایی

  • کمک میز مالیاتی، کارشناس ارشد مالیاتی، ریس گرده مالیاتی و ریس اداره از سال 1370 الی 1399

سوابق آموزشی

  • مدرس دروس اصول حسابداری، حسابرسی، قوانین مالیاتی در دانشکده و چند موسسه آزاد