مالک رضایی

نادر شکری

یداله خوشنویسان

حمیدرضا نصیری یکتا

حسن قاسمی

شرح وظایف کمیسیون

اده -۳ ترکیب کمیسیونها و چگونگی انتخاب:
1- اعضای هر کمیسیون سه تا پنج نفر می باشند که از میان اعضای دارای پروانه کسب معتبر و آگاه به مسائل صنفی، به پیشنهاد اتحادیه و تصویب هیات رییسه اتاق انتخاب می گردند. اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از اخذ اعتبار نامه وشروع به کار، نسبت به معرفی افراد مورد نظر به اتاق برای تشکیل کمیسیون ها اقدام نماید.
تبصره- هر یک از اعضای هیات مدیره، در صورت تمایل می تواند بدون داشتن سمت فقط عضو یکی از کمیسیون ها باشد.
2- اعضای کمیسیون در نخستین جلسه خود با حضور رییس اتحادیه از میان خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر منشی و در کمیسیون های پنج نفره، یک نفر رییس، یک نفر نائب رییس، یک نفر منشی و دو نفر را به عنوان عضو کمیسیون با رأی اکثریت اعضا انتخاب خواهند نمود.
3- مدت ماموریت اعضای کمیسیون ها محدود به مدت خدمت هیات مدیره اتحادیه بوده و تا تعیین اعضای جدید، این ماموریت ادامه خواهد داشت و انتخاب مجدد آنان بالمانع می باشد.


جلسات کمیسیون
ماده -۴ طرز تشکیل جلسات کمیسیون :
1- جلسات کمیسیون حداقل هر ماه یک بار تشکیل )براساس ارجاع موضوع از طرف اتحادیه( و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر می باشد.
2- دعوت نامه حاوی دستور جلسه، ساعت، تاریخ و محل جلسه باید حداقل چهل و هشت ساعت قبل از تشکیل جلسه کتباً به اطالع اعضا و اشخاصی که باید در جلسه کمیسیون حضور یابند، برسد.
3- تشکیل جلسه فوق العاده در صورت تراکم کار بنا به درخواست رییس کمیسیون و یا رییس اتحادیه امکان پذیر می باشد.
4- صورتجلسات هر کمیسیون شامل شرح تصمیمات متخذه، تاریخ جلسه، اسامی حاضر و غایب توسط منشی در دفتر صورتجلسه ثبت و به امضای حاضرین می رسد.
5- موضوعات قابل طرح در هر جلسه منحصراً در حدود تکالیف کمیسیون و در چارچوب مقررات صنفی خواهد بود و نظرات کمیسیون باید مستدل، موجه و مستند به مدارک و ادله مثبت قانونی باشد.
6- تصمیمات کمیسیون پس از تایید هیات مدیره، الزم االجرا خواهد بود.
7- در صورت نیاز کمیسیون ها می توانند با هماهنگی اتحادیه از نظرات تخصصی افراد صاحب نظر استفاده نمایند. اتحادیه مکلف است، تسهیلات لازم را در اختیار کمیسیون قرار داده و همکاری الزم را در جهت اجرای وظایف قانونی آنها انجام دهد.
8- رییس کمیسیون موظف است، گزارش عملکرد کمیسیون را بطور ماهیانه به اتحادیه ارایه نماید.
9- مکاتبات مورد نیاز کمیسیون از طریق اتحادیه انجام خواهد شد.


کمیسیون بازرسی
ماده -۱۱ وظایف کمیسیون بازرسی:
1- بازدید از مکان واحد صنفی و ارائه گزارش به اتحادیه درخصوص افراد متقاضی صدور و تمدید پروانه کسب.
2- همکاری الزم با واحدهای بازرسی و نظارت اتاق شهرستان و یا سازمان و اداره صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای طرح های ویژه نظارتی و یا بازرسی های خاص فصلی.
3- شناسایی و ارائه گزارش در مورد واحدهای فاقد پروانه کسب.
4- انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه