کمیسیون رسیدگی به شکایات

کمیسیون حل اختلاف

کمیسیون بازرسی

کمیسیون فنی

برگرفته از ماده 30 قانون نظام صنفي و آيين نامه اجرايي
تبصره 2 بند (ط) ماده 30 قانون نظام صنفي
الف- اتحاديه موظف است نسبت به تشكيل كميسيونهاي رسيدگي به شكايات، حل اختلاف، بازرسي واحدهاي صنفي، فني و آموزشي و كميسيونهاي ديگر مصوب هيأت عالي نظارت براساس مقررات نظام صنفي اقدام نمايد.

1- كميسيون رسيدگي به شكايات.

2- كميسيون حل اختلاف.

3- كميسيون بازرسي واحدهاي صنفي.

4- كميسيون فني.

5- كميسيون آموزش.

ب- تعداد اعضاي كميسيون‌هاي مذكور در اتحاديه‌هايي كه تعداد اعضاي آن‌ها كمتر از 1000 نفر باشد 3 نفر و در اتحاديه‌هايي با بيش از 1000 نفر عضو 5 نفر مي‌باشد.
ج- اعضاي كميسيون‌هاي مزبور به پيشنهاد هيأت مديره اتحاديه و تصويب اعضاي هيأت رييسه اتاق اصناف شهرستان ذيربط و با ابلاغ رييس اتحاديه از ميان افراد داراي پروانه كسب معتبر و آگاه به مسايل صنفي انتخاب مي‌شوند.
د- هر يك از اعضاي هيأت مديره اتحاديه فقط مي‌تواند عضو يكي از كميسيون‌ها باشد.
هـ- مدت مأموريت اعضاي كميسيون محدود به مدت خدمت هيأت مديره اتحاديه صنف ذيربط بوده و تا تعيين و معرفي اعضاي جديد كميسيون‌ها، اين مأموريت ادامه خواهد داشت و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع مي‌باشد.
و- در صورت استعفاء، فوت، عزل يا حجر هر يك از اعضاي كميسيون، هيأت مديره اتحاديه مكلف است حداكثر ظرف مدت 15 روز شخص يا اشخاص ديگري را جهت عضويت در كميسيون، براي باقيمانده مدت مأموريت به اتاق اصناف شهرستان معرفي نمايد.
ز- عزل اعضاي كميسيون‌هاي مزبور به پيشنهاد هيأت مديره اتحاديه و تصويب هيأت رييسه اتاق اصناف شهرستان ذيربط خواهد بود.
ح- در صورت احراز تخلف از سوي كميسيون‌هاي مذكور و عدم رسيدگي هيأت مديره اتحاديه، هيأت رييسه اتاق اصناف شهرستان رأساً به موارد تخلف رسيدگي خواهد نمود. نظر اتاق اصناف شهرستان لازم‌الاجراء است.
ط- اعضاي كميسيون‌هاي مذكور در نخستين جلسه از ميان خود يك نفر رييس، يك نفر نايب رييس و يك نفر منشي و در اتحاديه‌هاي داراي بيش از هزار عضو يك نفر رييس، يك نفر نايب رييس، يك نفر منشي و دو نفر را به عنوان عضو كميسيون با رأي اكثريت نسبي اعضاء انتخاب خواهند نمود.
ي- جلسات هر كميسيون حداقل هر هفته يك‌ بار تشكيل مي‌گردد و تاريخ و ساعـت تشكيل جلسه بايـد چهـل و هشـت ساعت قبل كتباً به اعضاء و اشخاصي كه بايد در هر جلسه كميسيون حضور يابند اطلاع داده شود.
ك- در صورت تراكم كار بنا به درخواست رييس كميسيون، جلسه فوق‌العاده تشكيل مي‌گردد.
ل- جلسات كميسيون مذكور با حضور اكثريت اعضاء رسميت خواهد يافت و مصوبات كميسيون‌هاي 3 نفره با حداقل 2 رأي موافق و در كميسيون‌هاي 5 نفره با حداقل 3 رأي موافق معتبر خواهد بود.
م- صورتجلسات هر جلسه كميسيون توسط منشي در دفتر مخصوصي با ذكر تاريخ تشكيل جلسه و موضوع و رأي كميسيون ثبت و حداكثر ظرف مدت يك هفته از طريق اتحاديه ذيربط ابلاغ خواهد شد.
ن- مصوبات هر جلسه كميسيون پس از تأييد هيأت مديره اتحاديه قابل اجرا خواهد بود.
س- در صورت اختلاف نظر بين مصوبات كميسيون‌هاي مذكور با هيأت مديره اتحاديه، موضوع به اتاق اصناف شهرستان ذيربط اعلام و نظر اتاق اصناف در اين خصوص لازم‌الاجراء خواهد بود.
ع- موضوعات قابل طرح در هر جلسه كميسيون منحصراً در حدود تكاليف و مقررات صنفي خواهد بود.
ف- نظريات كميسيون بايد مستدل، موجه و مستند به مدارك و ادله مثبته قانوني باشد.
ص- هيأت مديره اتحاديه مكلف است نيروي انساني و تسهيلات لازم را در اختيار كميسيون‌هاي مذكور قرار داده و همكاري نزديك را در جهت اجراي وظايف قانوني كميسيون انجام دهد.
ق- بودجه هر كميسيون و حق‌الزحمه اعضاي آن‌ها از طريق پيش‌بيني در بودجه ساليانه اتحاديه تأمين اعتبار مي‌گردد.
ر- دريافت هرگونه وجه توسط اعضاي كميسيون از مراجعان (ارباب رجوع) تحت هر عنوان ممنوع است.
ش- در صورتي كه هر يك از اعضاي كميسيون‌هاي مذكور حداكثر پنج جلسه متناوب و يا سه جلسه متوالي (ظرف مدت سه ماه) از حضور در جلسات كميسيون به طور غير موجه خودداري نمايد، مستعفي شناخته شده و هيأت مديره اتحاديه مكلف است شخص ديگري را براي بقيه مدت انتخاب به اتاق اصناف شهرستان معرفي نمايد.
ت- تشخيص غير موجه بودن غيبت هر عضو كميسيون با اعضاي هيأت مديره اتحاديه صنف ذيربط است.
ث- رسيدگي به غيبت رييس اتحاديه عضو يك كميسيون با هيأت رييسه اتاق اصناف شهرستان خواهد بود.
خ- رييس هر يك از كميسيون‌هاي مذكور موظف است گزارش عملكرد كميسيون ذيربط را به طور مستند به هيأت مديره اتحاديه ارايه نمايد.
ذ- امـور اداري كميسيـون تـوسط دفتـر اتحـاديه به ترتيبـي كه از سوي هيأت مديره اتحاديه مقرر مي‌گردد، انجام خواهد شد.
ض- كميسيون حق انجام مكاتبات رسمي و يا غير رسمي به جز با اتحاديه ذيربط نخواهد داشت مگر در مواردي كه مربوط به رييس اتحاديه باشد كه در اين صورت رييس كميسيون مراتب را به هيأت رييسه اتاق اصناف شهرستان جهت اقدام قانوني اعلام مي‌دارد.
ظ- در صورت ضرورت و درخواست هيأت مديره اتحاديه،‌ كميسيون مكلف به برگزاري جلسه در حضور هيأت مديره اتحاديه خواهد بود.