برنامه کارگاه های آموزشی بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی لوستر، چراغ های روشنایی و تزئینی 1402

دوره آموزشی

تاریخ برگزاری

روز

ساعت برگزاری

نام مدرس

وضعیت

گزارش دوره

شرکت در نمایشگاه های تجاری

1402/06/08

چهارشنبه

10 الی 12

دکتر مجید کاظمی

برگزار شده

مشاهده گزارش

تجارت الکترونیک

1402/06/20

دوشنبه

10 الی 12

دکتر بهنام عبدی

برگزار شده

مشاهده گزارش

طراحی و چیدمان فروشگاهی در صنعت لوستر

1402/07/03

چهارشنبه

10 الی 12

دکتر دریا مهرکشانی

برگزار شده

مشاهده گزارش

مدل کسب و کار، کارآفرینی سازمانی در صنعت لوستر

1402/07/09

یکشنبه

10 الی 12

دکتر سید حسین حکیم زاده

برگزار شده

مشاهده گزارش

مشکل یابی و تعریف مسئله در صنعت لوستر

1402/08/09

سه شنبه

10 الی 12

مهندس فاضل وارسته

برگزار شده

مشاهده گزارش

مشارکت موثر در نمایشگاه ها

1402/08/28

یکشنبه

10 الی 12

دکتر مجید کاظمی

برگزار شده

مشاهده گزارش